Landing Page Marketing
  • 11
  • des

Màrqueting és oferta de productes, serveis, i/o qualsevol tipus d’element comercial, amb un valor afegit determinat per a un tipus de target objectiu. Parlem d’esferes de mercat delimitades, a partir dels interessos i les necessitats de cada potencial client. Un usuari, al que una i una altra empresa tracta d’atreure, seduir i convèncer, que el producte que ofereix és preferible sobre un altre dels seus símils. Es tracta de captar clients a través d’estratègies orientades a això, dins d’un mercat en el qual els nivells de competència acostumen a ser elevats, agressius i conseqüentment de resultats costosos.

La Landing Page és un tipus d’estratègia de màrqueting temporal o de campanya, orientada a aconseguir objectius molt puntuals, des de la captació de leads fins a la venda de productes. Són pàgines d’aterratge en les quals el disseny, els continguts i els botons (o cridades a l’acció) segueixen una línia metòdicament uniforme. Una estructura en la qual s’anul·la qualsevol tipus de distracció o informació supèrflua, que pugui apartar a l’usuari d’aconseguir de forma directa l’objectiu amb el qual va ser programada aquesta pàgina.

Una Landing Page acostuma a ser un recurs independent del lloc web principal de la companyia. Són pàgines de destinació per a usuaris que procedeixen d’enllaços de campanyes en xarxes socials, cerques orgàniques i/o de pagament. Malgrat això, la reputació online que pugui arribar a tenir una empresa la deu a la seva pàgina corporativa, per la qual cosa resulta imprescindible que aquestes Landing Pages comptin amb una línia d’estils continuista respecte a aquesta.

La ideació, el disseny i la producció d’una Landing Page requereix d’uns alts costos temporals, personals i econòmics. Raó per la qual testejar tot el que ocorri dins d’aquestes pàgines sigui una necessitat més que una possibilitat. Resulta imprescindible cuidar en aquest sentit continguts, imatges i botons; conèixer en definitiva quin és el comportament dels usuaris dins del lloc web i per què s’estan produint uns o altres percentatges de conversió. Per a això s’empren els test A/B; per veure què disseny, estructura o funcionalitat s’adecua més al perfil d’usuari que ha aterrat en aquesta Landing Page, interessat o no, pels productes que ofereix l’empresa.

 

Abel González

Departament de Màrqueting